Foto - De 35-minner, wie is dat?

De 35-minner, wie is dat?

2020-07-31 | AUTEUR MATTHIJS RUTTEN

Een 35-minner is een werknemer die na afloop van twee jaar loondoorbetalingplicht van een werkgever bij ziekte door het UWV voor minder dan 35% arbeidsongeschikt wordt verklaard. De werknemer krijgt dan geen WIA-uitkering.

Wat zijn de gevolgen?
De 35-minner blijft in dienst van de werkgever. De werkgever en werknemer zijn allebei verplicht mee te werken aan de re-integratie van de werknemer, net zoals tijdens de eerste twee ziektejaren. Maar de loonbetalingsverplichting stopt. Daarom is er wel aanspraak op een WW-uitkering.

Hoe nu verder?
Er zijn twee mogelijkheden: de arbeidsovereenkomst wordt aangepast of het dienstverband wordt beëindigd.

Aanpassen van de arbeidsovereenkomst
Als de 35-minner inmiddels structurele aangepaste of andere passende arbeid verricht bij de werkgever, dan kan dat mogelijk als ‘nieuw bedongen arbeid’ worden gezien. In dat geval ontstaat er een nieuwe arbeidsovereenkomst. De werkgever en werknemer kunnen dat samen overeenkomen of de werknemer kan de rechter vragen dat vast te stellen.

Als er sprake is van ‘nieuw bedongen arbeid’ en een nieuwe arbeidsovereenkomst, dan gelden ook nieuwe arbeidsvoorwaarden. Afhankelijk van, het aantal uur dat de werknemer nog werkt en de werkzaamheden die hij verricht, zal hij loon ontvangen. Dit zal minder zijn dan eerst. Het loonverlies is voor het risico van de werknemer. Als er minder uren worden gewerkt, dan heeft de werknemer voor de uren die hij minder werkt, recht op een WW-uitkering.

Beëindiging van het dienstverband
Tijdens de eerste twee jaar ziekte geldt een opzegverbod. De werkgever mag de werknemer dus niet ontslaan. Na twee jaar ziekte kan in de meeste gevallen wel tot een (gedeeltelijke) beëindiging van de arbeidsovereenkomst worden gekomen. De arbeidsovereenkomst kan met wederzijds goedvinden worden beëindigd. Dat kan met een vaststellingsovereenkomst.  Het recht van de 35-minner op een WW-uitkering blijft dan bestaan. De werkgever is wel de wettelijke transitievergoeding verschuldigd.

Als de werknemer niet wil meewerken aan beëindiging, dan kan de werkgever een aanvraag indienen bij het UWV Werkbedrijf om toestemming te krijgen de arbeidsovereenkomst op te zeggen. De werkgever moet dan aantonen dat de werknemer langdurig arbeidsongeschikt is en niet zal herstellen binnen 26 weken.

No-risk Voor de 35-minner zijn een aantal voorzieningen in het leven geroepen.

De werkgever kan de eerste vijf jaar van het dienstverband aanspraak maken op de no-riskpolis: bij ziekte van de 35-minner kan de werkgever ten minste 70% van diens loon van het UWV gecompenseerd krijgen.

De werkgever kan de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers toepassen in de aangifte loonheffingen. Tot slot kan de werkgever die een 35-minner met een WW-uitkering in dienst wil nemen, gebruikmaken van een proefplaatsing. De werknemer kan dan gedurende maximaal drie maanden met behoud van de WW-uitkering aan het werk. Op deze wijzen worden werkgevers gestimuleerd deze werknemers in dienst te houden en te nemen.

Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met een van onze specialisten.

 

 

ARCHIEF
openCollapse
KENNISGEBIEDEN